WTank House / Luca Breseghello

masterplan-1 masterplan-2 masterplan-3 masterplan-4 masterplan-5 masterplan-6 masterplan-8 masterplan-9 masterplan-10

 

Luca Breseghello - WTank_Pagina_1Luca Breseghello - WTank_Pagina_2Luca Breseghello - WTank_Pagina_3 Luca Breseghello - WTank_Pagina_4 Luca Breseghello - WTank_Pagina_5Luca Breseghello - WTank_Pagina_6